IWAI

สินค้า และ บริการ


อิวาอิ ได้แสวงหานวัตกรรมใหม่ด้านกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และ บริการอย่างไม่หยุดยั้ง
นอกจากนี้บริษัท อิวาอิ ให้ความสำคัญเรื่องการปรับปรุงระบบ ในเชิงวิศวกรรมให้มีความเหมาะสมสำหรับโรงงานผู้ผลิต
ครอบคลุมไปถึงงานด้านการวิจัย และ พัฒนา ด้านการออกแบบ ด้านการจัดซื้อ ด้านการผลิต ด้านการติดตั้ง และ
ด้านการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ สินค้า และ บริการได้อย่างปลอดภัย


サービス名をここに入れます

  โรงงานผลิตนม

サービス名をここに入れます

  โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

サービス名をここに入れます

  โรงงานผลิตอาหาร

サービス名をここに入れます

  โรงงานผลิตยาวิศวกรรมแบบครบวงจร

วิศวกรรมแบบครบวงจรที่ดีต้องมาจากหัวใจ  อิวาอิ ได้แสวงหานวัตกรรมของกระบวนการการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้สินค้าและบริการได้อย่างปลอดภัย บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบวิศวกรรมโรงงานซึ่งครอบคลุมงานด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การจัดซื้อ การผลิต การติดตั้งและบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์