IWAI

เกี่ยวกับเรา

ความสามารถด้านเทคโนโลยี
และ การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
จะนำพาเราไปสู่ความเป็นผู้นำ

  ผู้นำด้านผู้ผลิตเครื่องจักร และ การวางระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม และ อาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท อิวาอิ คิไค โคเกียว จำกัด
  บริษัท อิวาอิ คิไค โคเกียว จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีการจัดตั้งเป็นรูปแบบสำนักงานเพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการติดต่อกับทางลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ และ ในปี 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทเป็นสำนักงานรูปแบบสาขาย่อย ในเขตกรุงเทพฯ
โดยมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มช่องทางในเรื่องการดูแลลูกค้า และ เข้าถึงลูกค้าภายในประเทศไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น
  ณ บัดนี้ เพื่อเป็นการนำเราไปสู่การบริการที่ดี และ ให้มีความราบรื่น มากยิ่งขึ้นไป ทางเราจึงตัดสินใจทำการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดขึ้นในประเทศไทย
นามบริษัท อิวาอิ แพลนท์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
  ทางเราขอใช้โอกาสในการเปิดบริษัทในครั้งนี้ กล่าวคำขอบพระคุณแก่ลูกค้าเป็นอย่างมากที่ให้ความอนุเคราะห์ และ มอบคำแนะนำที่ดีให้กับเรา
ในหลายๆด้าน ด้วยดีเสมอมา
  บริษัท อิวาอิ คิไค โคเกียว จำกัด ก่อตั้งมาแล้ว 70 ปี โดยเริ่มดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และ จำหน่ายเครื่อง Separator ที่ใช้กับอุตสาหกรรมนม
ภายในประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2490
  จากการมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นหัวใจหลักของระบบการผลิต เช่น ระบบ CIP, ระบบ Aseptic , และ เครื่อง ฆ่าเชื้อแบบ UHT อย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ไปกับการเติบโต และ การขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมผู้ผลิตนม, อาหาร และ ยาในประเทศญี่ปุ่น เราได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ที่ใช้ในการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยสูง และเป็นการยกระดับคุณค่าของสินค้าให้มีมากยิ่งขึ้น
โดยเน้นการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีหลัก เช่น เทคโนโลยีด้านการฆ่าเชื้อ , เทคโนโลยีด้านระบบล้าง , เทคโนโลยีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ในขณะเดียวกัน เราก็ได้มีการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม แบบครบวงจร โดยให้ความสำคัญด้านการเพิ่มศักยภาพ
แบบองค์รวมทั้งทางด้านงานวิจัยพัฒนา, ด้านการผลิตเครื่องจักร และ อุปกรณ์, ด้านการติดตั้งระบบ ตลอดจน ด้านงานบริการ เพื่อผลักดันเราไปสู่ผู้ให้บริการ
และ ให้คำแนะนำขบวนการผลิตที่มีความทันสมัยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศให้กับลูกค้าของเราได้
  บริษัท อิวาอิ แพลนท์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม ของบริษัทในเครือ อิวาอิ กรุ๊ป ขออนุญาตส่งมอบความรู้ และ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด
ระยะเวลา 70 ปี ของ บริษัท อิวาอิ คิไค โคเกียว จำกัด นำมาใช้เป็นอีกแรงผลักดัน เพื่อส่งผลให้ประโยชน์เหล่านั้นพึงมีต่อลูกค้า และ ขอให้กิจการของลูกค้า
เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป
ชื่อบริษัท บริษัท อิวาอิ แพลนท์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง มกราคม 2017
ที่อยู่ อาคาร ซีซีที ชั้น 7 ห้อง 3 เลขที่ 109 ถ.สุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพ 10500
เบอร์โทรศัพท์・แฟกซ์ โทร.+66-2-236-2933
แฟกซ์.+66-2-236-2934
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ประธานบริษัท คุณ มาซารุ ไอฮารา
ผู้อำนวยการ คุณ มาซูมิ วาตานาเบ
ลักษณะธุรกิจ นำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง แก้ไขและซ่อมบำรุงอุปกรณ์การผลิตอาหารและอื่นๆ


แผนที่